Ι. Γενικές Πληροφορίες για την ιστοσελίδα.

1. Ο παρών δικτυακός τόπος (website) www.komo.gr , (στο εξής θα αναφέρεται ως «ιστοσελίδα») ανήκει στην εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη (οδός Ενωτικών  αριθ. 10) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Vol system Μονοπρόσωπη  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΦΜ 800767274 της ΔΟΥ A Θεσσαλονίκης και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.140210304000 (στο εξής θα αναφέρεται ως «η εταιρία»).

2. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής η εταιρεία προσφέρει ενημέρωση για τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, αλλά και την δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία, μέσω της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής, οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation).

3. Η χρήση των Υπηρεσιών της εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας, υπόκειται επίσης στην Πολιτική Cookies και στην Πολιτική Απορρήτου, η οποία καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία συλλέγει, χρησιμοποιεί, μοιράζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά στοιχεία των κάθε είδους χρηστών της ιστοσελίδας.

4. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μέσω της ιστοσελίδας. Εάν δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ειδάλλως με την χρήση των υπηρεσιών λογίζεται ότι αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και συναινεί πλήρως για την χρήση των κάθε είδους πληροφοριών που αναρτά στην ιστοσελίδα για τους σκοπούς της εταιρίας.

5. Η ιστοσελίδα είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς οποιονδήποτε αναζητά υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων και προς επαγγελματίες που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

6. Μέσω της ιστοσελίδας τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων (στο εξής θα αναφέρονται ως «επαγγελματίες»), μπορούν να δημιουργούν προφίλ, στο οποίο θα αναρτούν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και οι ενδιαφερόμενοι για την λήψη τέτοιων υπηρεσιών (στο εξής θα αναφέρονται ως «χρήστες»), μπορούν να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα, να ενημερώνονται για τους επαγγελματίες που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, να έρχονται σε επαφή με τους επαγγελματίες και να συνάπτουν συμφωνίες μαζί τους ,για την παροχή υπηρεσιών.

7. Η εταιρία δεν συμμετέχει, με κανέναν τρόπο, στην κατάρτιση της συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών, που συνάπτουν οι επαγγελματίες με τους χρήστες της ιστοσελίδας. Οι χρήστες, στην περίπτωση που κρίνουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι επαγγελματίες, διατηρούν προφίλ στην ιστοσελίδα καλύπτουν τις απαιτήσεις τους, επικοινωνούν απευθείας με τους επαγγελματίες, διαπραγματεύονται μαζί τους και καταρτίζουν την οποιαδήποτε συμφωνία, χωρίς η εταιρία να έχει την οποιαδήποτε συμμετοχή και την δυνατότητα οποιασδήποτε παρέμβασης στην κατάρτιση της συμφωνίας.

8. Η εταιρία δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για τη συμπεριφορά των επαγγελματιών, των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου κάνει χρήση της ιστοσελίδας, έναντι των υπολοίπων χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τη συμπεριφορά αυτή. 

9. Χρήστες της ιστοσελίδας θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση και με την ευρεία έννοια του όρου (users), όλοι ανεξαιρέτως όσοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. 

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της ανάρτησης των νέων όρων χρήσης στην ιστοσελίδα. Ο χρήστης της ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και αναθεωρήσεις. Κάθε χρήση ή συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας, κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης ή ανανέωσης ή αναθεώρησης, θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών των νέων όρων χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, οι οποίοι υπερκαλύπτουν και κατισχύουν όλων των προηγούμενων εκδόσεων των όρων χρήσης.

 

ΙΙ. Τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας

1. Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων να δημιουργήσουν προφίλ, στα οποία οι ίδιοι αναρτούν πληροφορίες για τους ίδιους και για τις υπηρεσίες που παρέχουν, ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι προσβάσιμες στους χρήστες της ιστοσελίδας που αναζητούν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Οποιοσδήποτε μπορεί να πλοηγηθεί στην ιστοσελίδα  και να δει τα προφίλ των επαγγελματιών που δημοσιεύονται. Ωστόσο, για να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία πρέπει ή για να κάνει οποιαδήποτε δημοσίευση ή σχολιασμό στο προφίλ του επαγγελματία απαιτείται και ο χρήστης να δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα. 

2. Με την εγγραφή και τη δημοσίευση του προφίλ στην ιστοσελίδα της εταιρείας από τους επαγγελματίες, τα προσωπικά δεδομένα που αυτοί γνωστοποιούν και δημοσιεύουν θα παραμένουν στη βάση δεδομένων της εταιρείας μέχρι την ανάκληση συναίνεσης τους, δηλαδή με την οριστική διαγραφή του προφίλ τους από την ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Όπως αναφέρεται παραπάνω, η εταιρία παρέχει μια ιστοσελίδα για επαγγελματίες και χρήστες, ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν γνώση των υπηρεσιών που παρέχουν οι επαγγελματίες και εφόσον οι ίδιοι κρίνουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις τους να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, να διαπραγματεύονται και να καταρτίζουν συμφωνίες συνεργασίας. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται, απλώς και μόνο, στην παροχή διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας και η εταιρία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετιζόμενη με τα προφίλ επαγγελματιών και τις πληροφορίες που ι ίδιοι δημοσιεύουν σε αυτά. Συνεπώς, η επιλογή του οποιουδήποτε επαγγελματία, από τον οποιοδήποτε χρήστη, η επικοινωνία μαζί του, η διαπραγμάτευση και η κατάρτιση της οποιαδήποτε συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών γίνεται με ιδία και αποκλειστική ευθύνη των χρηστών της ιστοσελίδας, χωρίς η εταιρία να έχει την δυνατότητα οποιαδήποτε συμμετοχής ή παρέμβασης σε αυτή.

4. Η εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και δεν αναλαμβάνει, έναντι των χρηστών, την υποχρέωση να ελέγχει το περιεχόμενο και την ακρίβεια των πληροφοριών που οι επαγγελματίες αναρτούν στα προφίλ τους.

5. Επίσης και πολύ περισσότερο η εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και δεν αναλαμβάνει, έναντι των χρηστών, την υποχρέωση να ελέγχει αφενός εάν οι επαγγελματίες που δημιουργούν προφίλ, στην ιστοσελίδα, παρέχουν νομίμως τις υπηρεσίες που αναφέρουν στο προφίλ τους, εάν έχουν τις νόμιμες άδειες προς τούτο, στην περίπτωση που απαιτείται η ύπαρξη τέτοιων αδειών, εάν εκπληρώνουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και αφετέρου την ποιότητα και την καταλληλότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι επαγγελματίες.

6. Η εταιρία μπορεί να παρέχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, σε επαγγελματικούς χώρους, έπειτα από έγγραφη συμφωνία, ώστε να χρησιμοποιήσουν της υπηρεσίες της και να έχουν πρόσβαση στα προφίλ των επαγγελματιών, τα οποία κατά τη δημιουργία τους επέλεξαν να είναι  σε «δημόσια εμφάνιση».

 

ΙΙΙ. Πολιτική τήρησης Απορρήτου

1. Η εταιρία χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου των χρηστών της ιστοσελίδας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από το νόμο, προς οποιαδήποτε δημόσια αρχή, η εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα αποκαλύψει ούτε θα δημοσιοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία των κάθε είδους χρηστών σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

2. Ωστόσο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χορηγήσει δυνατότητα πρόσβασης τις προσωπικές πληροφορίες των κάθε είδους χρηστών της ιστοσελίδας σε συνεργαζόμενες εταιρείες  (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς επίσης και στους εργαζόμενους στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες εταιρείες και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους της εταιρίας μας, οι οποίοι θα αποκτούν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, με την άδεια της εταιρίας μας, αποκλειστικώς και μόνο για να συμμετάσχουν στην παροχή των υπηρεσιών που η εταιρία μας παρέχει στους κάθε είδους χρήστες της ιστοσελίδας (επαγγελματίες και χρήστες) προς όφελος αυτών αλλά και για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών της εταιρίας. Τα ανωτέρω πρόσωπα τα θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των κάθε είδους χρηστών της ιστοσελίδας της εταιρίας αναλαμβάνουν τις ίδιες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου, με αυτές που αναλαμβάνει η εταιρία μας. Οι κάθε είδους χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρίας μας (επαγγελματίες και χρήστες) αποδέχονται την δυνατότητα της εταιρίας να γνωστοποιήσει τις κάθε είδους προσωπικές πληροφορίες τους στα ως άνω πρόσωπα και αναγνωρίζουν ότι η κοινοποίηση των προσωπικών πληροφοριών στα ως άνω πρόσωπα, γίνεται προς όφελός τους και για το λόγο αυτό χορηγούν την ρητή συγκατάθεσή τους.

3. Τα στοιχεία εκάστου χρήστη της ιστοσελίδας (επαγγελματία και χρήστη) καθίστανται γνωστά σε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας, που ενδιαφερθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, στις εξής περιπτώσεις :

α) κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού αιτήματος, μέσω της ιστοσελίδας, από τον χρήστη σε συγκεκριμένο επαγγελματία και αφού ο επαγγελματίας αποδεχτεί το σχετικό αίτημα του χρήστη. 

β) κατόπιν δημοσίευσής αγγελίας από το χρήστη για αναζήτηση υπηρεσιών και ανταπόκρισης επαγγελματιών στο συγκεκριμένο αίτημα του χρήστη για παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από το χρήστη με τη συγκεκριμένη αγγελία.

Τα στοιχεία των κάθε είδους χρηστών της ιστοσελίδας (επαγγελματιών και χρηστών), όπως και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) ξεκλειδώνουν μόνο στις περιπτώσεις αυτές και γίνονται γνωστά μόνο στον συγκεκριμένο χρήστη που εκδήλωσε, με έναν από τους ως άνω τρόπους, ενδιαφέρον για πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Οι κάθε είδους χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρίας μας (επαγγελματίες και χρήστες) αποδέχονται την άνω διαδικασία γνωστοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας τους σε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας, αναγνωρίζουν ότι η κοινοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας σε άλλους χρήστες, γίνεται προς όφελός τους και για το λόγο αυτό χορηγούν στην εταιρία την ρητή συγκατάθεσή τους.

 

 

ΙV. Όροι και Κανονισμοί για τους επαγγελματίες.

Α. Διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα

1. Όποιος ενδιαφέρεται να γνωστοποιήσει, σε κάθε ενδιαφερόμενο την κατ’ επάγγελμα παροχή υπηρεσιών προς ηλικιωμένους, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας, θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα και να δημιουργήσει έναν λογαριασμό (στο εξής θα αναφέρεται ως «Προφίλ») ως επαγγελματίας. 

2. Με τη δημιουργία του προφίλ, ο επαγγελματίας συναινεί και δίνει την συναίνεσή του στην εταιρία προκειμένου αυτή να προχωρήσει, για λόγους ασφάλειας, σε διαδικασία επαλήθευσης των πληροφοριών που ο επαγγελματίας ανάρτησε στο προφίλ του. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ο επαγγελματίας γνωστοποιεί στην εταιρία, κατά την δημιουργία του προφίλ του, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από την εταιρία για όσο χρονικό διάστημα ο επαγγελματίας διατηρεί το προφίλ του στην ιστοσελίδα, ακόμα και αν αυτό είναι ανενεργό και δεν χρησιμοποιείται από τον ίδιο.

3. Ο επαγγελματίας οφείλει να αναρτά στο προφίλ του πληροφορίες που είναι ακριβείς, ορθές και σε καμία περίπτωση παραπλανητικές για τον ίδιο και για τις υπηρεσίες που παρέχει. Επιπλέον ο επαγγελματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως το προφίλ του, σε περίπτωση που θα υπάρξουν μεταβολές στις πληροφορίες που έχει αναρτήσει στο προφίλ του.  

4. Με την ολοκλήρωση και της δημιουργίας του προφίλ, που γίνεται μέσω της σχετικής φόρμας στην Ιστοσελίδα, η εταιρία θα αποστέλλει στον επαγγελματία ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αλληλογραφίας (στο εξής θα αναφέρεται ως «Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης») στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που ο επαγγελματίας δήλωσε στο Προφίλ του. Αυτό το Ηλεκτρονικό Μήνυμα Επιβεβαίωσης θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει η ενεργοποίηση του προφίλ.

5. Με την δημιουργία προφίλ ο επαγγελματίας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αποδέχεται, επίσης, την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας ή τυχόν άλλης χώρας, πολιτείας και πόλης στην οποία βρίσκεται, κατά τη χρήση του λογισμικού ή των υπηρεσιών της εταιρίας. Ομοίως ο επαγγελματίας υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην επεξεργάζεται ή αποκαλύπτει σε τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της ιστοσελίδας, τα οποία περιέρχονται σε γνώση του, λόγω της χρήσης της ιστοσελίδας και της λήψης των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία.

6. Ο επαγγελματίας οφείλει να διατηρεί τις πληροφορίες εγγραφής του στην Ιστοσελίδα (στο εξής θα αναφέρονται ως «Πληροφορίες Εισόδου») εμπιστευτικές και ασφαλείς.

7. Τα στοιχεία επικοινωνίας που ο επαγγελματίας γνωστοποιεί στην εταιρία κατά τη δημιουργία του προφίλ του, (π.χ. ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση κατοικίας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών της εταιρίας , ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η ταχυδρομική διεύθυνση η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του επαγγελματία) κρυπτογραφούνται για λόγους ασφαλείας και παραμένουν στη βάση δεδομένων της εταιρίας κρυπτογραφημένα.

8. Η εταιρία θα παρέχει τις υπηρεσίες της, μέσω της ιστοσελίδας μόνο στους επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει την ως άνω διαδικασία εγγραφής τους με την δημιουργία και οριστικοποίηση του προφίλ τους και υπό την προυπόθεση ρητής αποδοχής των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από τους επαγγελματίες.

9. Πέραν της διαδικασίας εγγραφής στην ιστοσελίδα της εταιρίας που περιγράφεται ανωτέρω, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, κατά την κρίση της, για την προστασία της ιδίας και των λοιπών χρηστών της ιστοσελίδας, την τήρηση και πρόσθετων διαδικασιών επιβεβαίωσης των στοιχείων και λοιπών πληροφοριών που αναρτά ο κάθε επαγγελματίας στο προφίλ του, πριν την ενεργοποίηση του προφίλ, δικαίωμα το οποίο ο κάθε επαγγελματίας αναγνωρίζει ως απολύτως εύλογο και δίνει εκ των προτέρων τη συναίνεσή του για την πρόσθετη διαδικασία επιβεβαίωσης.  

10. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τις Πληροφορίες Εισόδου οποιουδήποτε χρήστη και να αναστείλει την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα, στην περίπτωση που πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος χρήστης έχει παραβιάσει κάποια από τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν κείμενο. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός τους να ασκήσει κατά του συγκεκριμένου χρήση κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προάσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των λοιπών χρηστών της ιστοσελίδας.

 

Β. Διαδικασία απενεργοποίησης του προφίλ.

1. Σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να απενεργοποιήσει το προφίλ του και να το ενεργοποιήσει, εκ νέου, οποτεδήποτε επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία επαλήθευσης των προσωπικών του στοιχείων που είναι ήδη καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εκτός και εάν τα στοιχεία αυτά έχουν μεταβληθεί στο μεταξύ, οπότε υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρία τις μεταβολές, κατά το χρόνο της εκ νέου ενεργοποίησης του προφίλ του. 

2. Σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο, να διαγράψει το προφίλ του από την ιστοσελίδα, η εταιρία διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον εν λόγω επαγγελματία, ότι, εντός 48 ωρών, θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, επειδή, κατά την δημιουργία προφίλ του κάθε επαγγελματία, ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές του πληροφορίες (π.χ. η φωτογραφία του), από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, ο επαγγελματίας θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων του, καθώς η εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

3. Σε περίπτωση διαγραφής του προφίλ του επαγγελματία, η εταιρία διατηρεί στη βάση δεδομένων της, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του, τις αξιολογήσεις για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών του με βαθμούς 1* και 2*, που έχει λάβει από χρήστες της ιστοσελίδας καθώς και το λόγο διαγραφής του από την ιστοσελίδα της. Η εταιρία διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για διάστημα 48 μηνών, για στατιστικούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία της ταυτότητας του επαγγελματία κρατούνται για 1 έτος στη βάση δεδομένων της εταιρίας, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διασταύρωσης προσωπικών στοιχείων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

 

 

Γ. Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία σε επαγγελματίες.

1. Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία  προς τους επαγγελματίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Τη δυνατότητα δημιουργίας μιας σελίδας Προφίλ (περιλαμβανόμενης και μιας εικόνας και βίντεο), στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι χρήστες της ιστοσελίδας.

- Τη δυνατότητα δημοσίευσης σχολίων και βαθμολογίων από τους χρήστες για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επαγγελματίες.

- Τη δυνατότητα προβολής των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων επικοινωνίας των επαγγελματιών στους χρήστες της ιστοσελίδας, ύστερα από ρητή συναίνεση των επαγγελματιών.

- Τη δυνατότητα προβολής στους επαγγελματίες των στοιχείων των χρηστών που ενδιαφέρονται για τις παρεχόμενες από τους χρήστες υπηρεσίες.

- Τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα αφοσίωσης (loyalty program) της εταιρίας.

- Τη δυνατότητα να αποσταλεί το προφίλ του επαγγελματία, μέσω email, από εκπρόσωπο της εταιρίας προς ενδιαφερόμενους χρήστες, οι οποίοι ενδέχεται να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του επαγγελματία.

 

 

Δ. Περιεχόμενο του Προφίλ του επαγγελματία. – Υποχρεώσεις του επαγγελματία ως προς το περιεχόμενο του προφίλ του.

1. Ο επαγγελματίας εγγυάται ότι είναι ο πάροχος των Υπηρεσιών που έχει δημοσιεύσει στο Προφίλ του. 

2. Ο επαγγελματίας πρέπει να διασφαλίσει ότι το Προφίλ του περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

- Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του, 

- Μια περιγραφή για τις Υπηρεσίες που παρέχει και για τα ενδιαφέροντά του 

- Πρόσφατη Φωτογραφία του

- Συστάσεις από προηγούμενες εργασίες του και διαθεσιμότητα στοιχείων επικοινωνίας των εργοδοτών/ πελατών όπου προσέφερε τις υπηρεσίες

3. Απαγορεύεται στον επαγγελματία να δημοσιεύει φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται βρέφος ή παιδί ή ανήλικο έως 16 ετών, χωρίς τη συναίνεση του γονέα του.

4. Η εταιρία δεν απαιτεί από τον επαγγελματία να περιλάβει στο προφίλ του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, σχετιζόμενα με την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή του, τα πολιτικά του φρονήματα, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις καθώς και πληροφορίες που αφορούν τη σεξουαλική του ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο επαγγελματίας επιλέξει να περιλάβει στο προφίλ του τέτοιου είδους πληροφορίες, αυτές θα είναι ορατές στους χρήστες της ιστοσελίδας και η εταιρία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για την γνωστοποίηση αυτών στους κάθε είδους χρήστες της ιστοσελίδας.

5. H εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να αξιολογεί τα προφίλ των επαγγελματιών μετά από συνεργασία ή τηλεφωνική συνέντευξη του επαγγελματία και να ζητάει τις αναγκαίες προσθήκες, βελτιώσεις ή μεταβολές στο προφίλ, με γνώμονα την παροχή των πληροφοριών που συνήθως απαιτούν οι χρήστες της ιστοσελίδας.

6. H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει το προφίλ του επαγγελματία που τυχόν δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της εταιρίας για μεταβολές, προσθήκες και βελτιώσεις στο προφίλ του, κατόπιν ενημέρωσης, γραπτής ή τηλεφωνικής, από το αντίστοιχο τμήμα της εταιρίας. Εάν οι ζητούμενες μεταβολές, βελτιώσεις και προσθήκες δεν πραγματοποιηθούν σε διάστημα 48 ωρών, το προφίλ του επαγγελματία θα γίνει ανενεργό και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του επαγγελματία με την εταιρία και αφού προηγουμένως πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που υποδεικνύει η εταιρία.

7. Σε περίπτωση που το προφίλ οποιουδήποτε επαγγελματία γίνει ανενεργό, για τον άνω λόγω, η εταιρία δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον επαγγελματία οποιοδήποτε ποσό αυτός της κατέβαλε για την χρήση της ιστοσελίδας της.

 

 

Ε. Υποχρεώσεις του επαγγελματία κατά την χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας

1. Ο επαγγελματίας που δημιουργήσει προφίλ στην ιστοσελίδα της εταιρίας και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της, επιπροσθέτως προς τις γενικές υποχρεώσεις του, ως Χρήστη της ιστοσελίδας που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης της, συμφωνεί ότι όλες οι πληροφορίες που αναρτά ο ίδιος στο Προφίλ του, καθώς και οι Υπηρεσίες που παρέχει προς τους χρήστες με τους οποίους ήλθε σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας πρέπει: 

- Να είναι ακριβείς, ορθές και ενημερωμένες 

- Να παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο που να είναι συνεπής με τα ενδεδειγμένα πρότυπα παροχής των υπηρεσιών που προσφέρει.

- Να μην παραβιάζει κανένα εφαρμοστέο νόμο ή κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων υγιεινής κατά την παροχή των υπηρεσιών του.

- Να μην ενεργεί με τρόπο παραπλανητικό, να μην έρχεται σε αντιπαράθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας, να μην παραβιάζει τη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, να τηρεί τη νομοθεσία για την ασφάλεια και υγιεινή κατά την παροχή των υπηρεσιών του καθώς και για την ασφάλεια των οικιών στις οποίες παρέχει τις υπηρεσίες του.

- Να μην συμπεριφέρεται άσεμνα ή και δυσφημιστικά ή επιθετικά ή ανάρμοστα, κατά την κρίση του μέσου συνετού επαγγελματίας.

2. Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών της εταιρίας ο επαγγελματίας οφείλει : 

- Να διατηρεί ασφαλείς και εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που αφορούν την επικοινωνία του και τις συνομιλίες του με τους χρήστες καθώς και τις πληροφορίες που σχετίζονται με την επικοινωνία του με τους χρήστες. 

- Να διατηρεί προσωπική τη χρήση των Υπηρεσιών της εταιρίας

- Να ενημερώνει άμεσα την εταιρία, σε περίπτωση που έχει λόγους να θεωρεί ή να υποψιάζεται ότι ένας επαγγελματίας ή ένας χρήστης έχουν παραβιάσει οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας. 

3. Επιπλέον, ο επαγγελματίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι η εταιρία διατηρεί στην απόλυτη ευχέρεια της, τη δυνατότητα να διαγράψει το Προφίλ του από την Ιστοσελίδα όταν κάποια πληροφορία που έχει δημοσιεύσει σε αυτό ή κάποια άλλη ενέργεια του επαγγελματία δεν ανταποκρίνονται πλέον στα πρότυπα, τα οποία η εταιρία απαιτεί από τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, ύστερα από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση του. 

 

 

 

 

 

V. Όροι και κανονισμοί για τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Α. Διαδικασία εγγραφής του χρήστη.

1. Όποιος ενδιαφέρεται να αναζητήσει την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων από επαγγελματία που διατηρεί προφίλ στην ιστοσελίδα και να έρθει σε επικοινωνία μαζί του ή να αναρτήσει αγγελία για την αναζήτηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή να δημοσιεύσει σχόλιο για την συνεργασία του με συγκεκριμένο επαγγελματία, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας, θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα και να δημιουργήσει έναν λογαριασμό (στο εξής θα αναφέρεται ως «Προφίλ») ως χρήστης. 

2. Με την εγγραφή του κάθε ενδιαφερόμενου ως χρήστη της ιστοσελίδας και δεδομένης της αποδοχής από αυτόν των όρων και κανονισμών χρήσης της ιστοσελίδας, η εταιρία θα παρέχει στο χρήστη Υπηρεσίες αναζήτησης επαγγελματιών, όπως αυτές αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και στο παρόν τμήμα.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ο χρήστης γνωστοποιεί στην εταιρία, μέσω της ιστοσελίδας, κατά την δημιουργία του προφίλ του, αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται από την εταιρία για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης διατηρεί το προφίλ του ως χρήστης, ακόμα και αν αυτό είναι ανενεργό.

4. Με την εγγραφή του ο κάθε χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική Cookies και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

 

Β. Διαδικασία απενεργοποίησης του προφίλ του χρήστη.

1. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να απενεργοποιήσει το προφίλ του και να το ενεργοποιήσει, εκ νέου, οποτεδήποτε επιθυμεί χωρίς να χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία επαλήθευσης των προσωπικών του στοιχείων που είναι ήδη καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εκτός και εάν τα στοιχεία αυτά έχουν μεταβληθεί στο μεταξύ, οπότε υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην εταιρία τις μεταβολές, κατά το χρόνο της εκ νέου ενεργοποίησης του προφίλ του. 

2. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί, για οποιονδήποτε λόγο, να διαγράψει το προφίλ του από την ιστοσελίδα, η εταιρία διαγράφει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία έχει καταχωρίσει στη βάση δεδομένων της και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον εν λόγω χρήστη, ότι, εντός 48 ωρών, θα διακόψει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του. Ωστόσο, επειδή, κατά την δημιουργία προφίλ του κάθε χρήστη, ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα προσωπικές του πληροφορίες (π.χ. η φωτογραφία του), από τρίτους, όπως η Google και άλλες μηχανές αναζήτησης, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τις εταιρείες αυτές για τη διαγραφή των στοιχείων του, καθώς η εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη ως προς αυτό.

3. Σε περίπτωση διαγραφής του προφίλ του χρήστη, η εταιρία διατηρεί στη βάση δεδομένων της, την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής του. Η εταιρία διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για διάστημα 48 μηνών, για στατιστικούς και μόνο λόγους. Τα στοιχεία της ταυτότητας του χρήστη κρατούνται για 1 έτος στη βάση δεδομένων της εταιρίας, σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα διασταύρωσης προσωπικών στοιχείων και εν συνεχεία διαγράφονται με ασφάλεια.

 

Γ. Υπηρεσίες προς τους χρήστες της ιστοσελίδας

1. Οι Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία προς τους χρήστες περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

- Τη δυνατότητα ο χρήστης να δημιουργήσει μια σελίδα Προφίλ 

- Τη δυνατότητα να αναζητήσει επαγγελματίες που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, και να αποστείλει Αιτήματα ενδιαφέροντος για σύναψη συνεργασίας.  

- Τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με επαγγελματίες χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, εφόσον η επαγγελματίες αποδεχθούν το αίτημα. 

- Τη δυνατότητα να αναρτήσει αγγελία προς αναζήτηση επαγγελματία για την παροχή υπηρεσιών.

- Τη δυνατότητα να δημοσιεύσει σχόλια και να βαθμολογεί τον επαγγελματία με τον οποία επικοινώνησε ή συνεργάστηκε.

- Τη δυνατότητα να επωφεληθεί από το πρόγραμμα αφοσίωσης (loyalty program) της εταιρίας.

2. Ο κάθε χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί πως όλα τα Αιτήματα επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συνεργασίας με οποιονδήποτε από τους επαγγελματίες που διατηρούν προφίλ στην ιστοσελίδα της εταιρίας, υπόκεινται σε διαδικασία αποδοχής από τους επαγγελματίες.

3. Η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για τις ενέργειες οποιουδήποτε από τα δύο μέρη και δεν εγγυάται ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους. 

 

 

Γ. Υποχρεώσεις του χρήστη κατά την χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας.

1. Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της εταιρίας και την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2. Όλες οι πληροφορίες που ο χρήστης δημοσιεύσει στο προφίλ του ή που χρησιμοποιεί προκειμένου να σχηματίσει το Προφίλ του, θα πρέπει να είναι ακριβείς, ορθές και σε καμία περίπτωση παραπλανητικές.  

3. Ο κάθε χρήστης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος : 

- Για την εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε επαγγελματία 

- Να εξασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκείς πληροφορίες που να σχετίζονται με οποιοδήποτε κίνδυνο υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανόμενης της εξακρίβωσης για το αν ο επαγγελματίας διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να παρέχει τις υπηρεσίες που δηλώνει ότι παρέχει ή για να εργαστεί στην οικία του χρήστη.

- Για την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρέχονται από τον επαγγελματία τόσο στο προφίλ του όσο και αυτών που δίνονται κατά την προσωπική τους επικοινωνία.  

- Για την αξιολόγηση του κάθε επαγγελματία, κατά τρόπο δίκαιο και ειλικρινή και για την διατύπωση των σχολίων για κάθε επαγγελματία με τρόπο ευπρεπή.

4. Για τη χρήση των Υπηρεσιών της εταιρίας ο κάθε χρήστης οφείλει : 

- Να μην παρέχει πληροφορίες (συμπεριλαμβανόμενου του Προφίλ του) οι οποίες είναι ανακριβείς, λανθασμένες, ατελείς, ψευδείς. 

- Να ενημερώνει άμεσα την εταιρία, σε περίπτωση που έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ή να υποψιάζεται ότι ένας επαγγελματίας ή κάποιος άλλος χρήστης έχει παραβιάσει κάποιον από τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας ή όταν ένα Προφίλ επαγγελματία δεν είναι αυθεντικό ή είναι λανθασμένο ή είναι ανακριβές ή ψευδές. 

5. Ο κάθε χρήστης αναγνωρίζει ότι αποτελεί αποκλειστικά δική του αρμοδιότητα και ευθύνη να αποφασίσει αν οι υπηρεσίες που προσφέρει ο κάθε επαγγελματίας, που διατηρεί προφίλ στην ιστοσελίδα, ταιριάζουν στον χρήστη κι στις απαιτήσεις του και να επιλέξει με προσοχή τον επαγγελματία με τον οποίο θα συνεργαστεί για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών.

6. Η εταιρία εφιστά την προσοχή των χρηστών στο ότι δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επαγγελματίες. Τα τυχόν θετικά σχόλια που μπορεί να δημοσιεύονται στο προφίλ των επαγγελματιών από άλλους χρήστες δεν υιοθετούνται από την εταιρία, η οποία δεν έχει καμία ευθύνη για την αξιολόγηση των επαγγελματιών και για την τυχόν διάψευση των προσδοκιών των χρηστών από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον επαγγελματία.

7. Η εταιρία δεν λαμβάνει μέρος στην κατάρτιση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και των Επαγγελματία και δεν έχει γνώση των συναλλαγών που θα πραγματοποιούνται μεταξύ τους. Ως εκ τούτου η εταιρία δεν μπορεί να πιστοποιήσει ή να βεβαιώσει κατά κανέναν τρόπο τους ισχυρισμούς των επαγγελματιών για τα προσόντα τους, την προυπηρεσία τους και την εμπειρία τους, για την αξιολόγηση των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι χρήστες.

8. Οι χρήστες έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών προς αναζήτηση υπηρεσιών, που δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα καθώς και για το περιεχόμενο των αιτημάτων συνεργασίας που υποβάλουν, μέσω της ιστοσελίδας, σε συγκεκριμένους επαγγελματίες. Κατά επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών να καταστήσουν γνωστές στους λοιπούς χρήστες της ιστοσελίδας τις πληροφορίες που αφορούν την υγεία, σωματική κατάσταση και λοιπές τυχόν ιδιαιτερότητες του προσώπου για το αναζητούν παροχή υπηρεσιών φροντίδας. Ομοίως επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να καταστήσουν γνωστές στους λοιπούς χρήστες της ιστοσελίδας πληροφορίες σχετικές με τον χώρο στον οποίο θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες που αναζητούνται.

9. Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τους χρήστες της, οι οποίοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με αυτές. Επιπροσθέτως οι  χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα των υπολοίπων χρηστών (επαγγελματικών και χρηστών) ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και να εκθέσει την εταιρία σε οποιοδήποτε κίνδυνο.

 

VI. Οικονομική Πολιτική της εταιρίας για την χρήση της ιστοσελίδας. 

Α. Μέσα Πληρωμής που δέχεται η εταιρία.

1. Η εταιρία χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης πληρωμών από τρίτους προκειμένου να επεξεργαστεί τις πληρωμές των κάθε είδους επαγγελματιών και των χρηστών της ιστοσελίδας.

2. Η εταιρία συνεργάζεται : α) Με την Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ, Ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος αδειοδοτημένο από την ΕΚΤ για λειτουργία εντός EOX-3, (Εφεξής ως «Viva Payments») με επίσημα καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Arcania Business Center, Λεωφόρος Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, ΤΚ 15125 Μαρούσι, Αθήνα. Η Viva Payments παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Ιστοσελίδα ως μέσο πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες, με αντικείμενο την προβολή της υπηρεσιών τους και προς τους χρήστες, με αντικείμενο την διευκόλυνσή τους κατά την αναζήτηση επαγγελματία για την παροχή υπηρεσιών.

Ο κάθε επαγγελματίας και ο κάθε χρήστης με την δημιουργία προφίλ στην ιστοσελίδα, συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους  Όρους και Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της Viva Payments. 

β) Με την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Η Τράπεζα Πειραιώς  Α.Ε. έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γ.Ε.ΜΗ. 225501000) και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με επίσημα καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση οδός Αμερικής 4, 105 64  Αθήνα.  Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει υπηρεσίες για την έκδοση, χρήση και διαχείριση ηλεκτρονικών πληρωμών. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται στην Ιστοσελίδα ως μέσο πληρωμής για την παροχή υπηρεσιών προς τους επαγγελματίες, με αντικείμενο την προβολή της υπηρεσιών τους και προς τους χρήστες, με αντικείμενο την διευκόλυνσή τους κατά την αναζήτηση επαγγελματία για την παροχή υπηρεσιών.

Ο κάθε επαγγελματίας και ο κάθε χρήστης με την δημιουργία προφίλ στην ιστοσελίδα, συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους  Όρους και Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της Τραπέζης Πειραιώς. 

 

Β. Τιμολόγηση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία και Πληρωμή τους  

1. Για να χρησιμοποιήσει ο Χρήστης τις Υπηρεσίες της εταιρίας, θα  πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερος στην επαναλαμβανόμενη μηνιαία συνδρομή του προς την εταιρία, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο, όπως αυτός αναρτάται αναλυτικά στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες που λαμβάνει από την εταιρία.

 

2. Η χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του κάθε χρήστη θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της, μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών διαχείρισης πληρωμών που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης.

3. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την οριστικοποίηση της παροχής της υπηρεσίας από την εταιρία προς τον χρήστη της ιστοσελίδας.

4. Για να την λήψη των υπηρεσιών της εταιρίας μέσω της Ιστοσελίδας ο κάθε χρήστης θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που υπάρχουν σε αυτήν. Στη αντίστοιχη φόρμα για την παροχή κάθε υπηρεσίας, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής/χρεωστικής του κάρτας. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας και θα πρέπει να είναι δικαιούχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την εκάστοτε συναλλαγή.

5. Το σχετικό φορολογικό παραστατικό για την παροχή της κάθε υπηρεσίας (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) θα αναρτάται στο λογαριασμό – προφίλ του κάθε χρήστη μετά την ολοκλήρωση της χρέωσης της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας του.

 

Γ. Περίοδος συνδρομής

1. Η μηνιαία συνδρομή για τις υπηρεσίες της εταιρίας μας θα τιμολογείται κάθε μήνα σύμφωνα με την μέθοδο πληρωμής του κάθε χρήστη, την προηγούμενη ημερολογιακή μέρα, από την συμπλήρωση ενός (1) μήνα από την έναρξη της συνδρομής του κάθε χρήστη.

2. Σε μερικές περιπτώσεις η ημερομηνία της χρέωσης μπορεί να τροποποιηθεί, για παράδειγμα αν δεν τακτοποιηθεί η πληρωμή ή αν η συνδρομή του χρήστη ξεκίνησε σε ημέρα που δεν αντιστοιχεί σε όλους τους μήνες του χρόνου.

 

Δ. Τρόποι πληρωμής

1. Ο κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία της κάρτας που έχει επιλέξει για την πληρωμή της εταιρίας, μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Λογαριασμού του.

2. Αν αποτύχει μία πληρωμή λόγω λήξης της κάρτας ή μη ύπαρξης επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό του χρήστη ή  για οποιοδήποτε άλλο λόγο και ο χρήστης δεν αλλάξει ή δεν ακυρώσει τον λογαριασμό του, η εταιρία μπορεί να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μέσω αυτής, μέχρι να  διευθετηθεί η πληρωμή της αμοιβής της εταιρίας για τις υπηρεσίες που παρείχε στον χρήστη. Στην περίπτωση διακοπής της συνδρομής, ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει τη συνδρομή στην αρχική της χρέωση.

3. Κάθε τυχόν χρέωση που επιβάλει ο Πάροχος της κάρτας, για κάθε συναλλαγή που γίνεται με τη χρήση της κάρτας, βαρύνει αποκλειστικώς και μόνο τον κάτοχο τα κάρτας και χρήστη των υπηρεσιών της εταιρίας και δεν συνδέεται με την αμοιβή της εταιρίας.

 

Ε. Χρεώσεις – Ανανέωση – Ενδεικτικά Παραδείγματα 

1. Η χρέωση για την ανανέωση της μηνιαίας συνδρομής των χρηστών, διενεργείται, το νωρίτερο, 24 ώρες πριν από τη λήξη της συνδρομής. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί την ανανέωση της συνδρομής του, θα πρέπει η απενεργοποίηση της συνδρομής από το Χρήστη να γίνει τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν την λήξη της, έτσι ώστε ο Χρήστης να προλάβει να απενεργοποιήσει τη συνδρομή του πριν διενεργηθεί η χρέωση για την ανανέωση της συνδρομής.

2. Στη περίπτωση που, κατόπιν αυτόματης χρέωσης της κάρτας του χρήστη για ανανέωση της συνδρομής του, για την οποία η εταιρία ενημερώνει το χρήστη μέσω  email, ο χρήστης δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συνδρομή του, έχει το δικαίωμα, εντός 14 ημερών από την τελευταία ανανέωση της συνδρομής του, να ενημερώσει την εταιρία, μέσω email, ότι επιθυμεί να υπαναχωρήσει από το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία, εντός 14 ημερών από τη δηλωθείσα υπαναχώρηση του χρήστη, υποχρεούται να του επιστρέψει το ποσό της τελευταίας ανανέωσης συνδρομής του, το οποίο έχει χρεωθεί αυτόματα στην πιστωτική / χρεωστική του κάρτα. Η εταιρία όμως έχει δικαίωμα να διακόψει την δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα αμέσως με την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνει τη δήλωση υπαναχώρησης. Η απενεργοποίηση του προφίλ του χρήστη από την ιστοσελίδα της εταιρίας είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

 

Ζ. Ακύρωση της συνδρομής του χρήστη

1. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του όποτε το επιθυμεί. Ο χρήστης θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρίας μέχρι να λήξει η ημερομηνία της συνδρομής που έχει ήδη χρεωθεί.

2. Η εταιρία δεν παρέχει επιστροφές ή πίστωση για μερική χρήση της υπηρεσίας. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή του από το προφίλ του. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας στο τηλ. 2155003067 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00 ή στο info@komo.gr  ώστε να λάβει οδηγίες για την απενεργοποίηση της συνδρομή του.  Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αν ο χρήστης παραλείψει να απενεργοποιήσει το προφίλ του, μέσω της ιστοσελίδας.

 

Η.  Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική και στις χρεώσεις. 

1. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να αλλάζει τους τιμές χρέωσης για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του χρήστη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης της επικείμενης αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, η εταιρία έχει την διακριτική ευχέρεια να γνωστοποιήσει τις αλλαγές των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών της και με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς τους χρήστες της ιστοσελίδας.

2. Η συνέχιση της χρήσης της Εφαρμογής από τον χρήστη, μετά την κατά τα άνω ενημέρωσή του για την αλλαγή των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία, θα θεωρείται αυτόματα ως αποδοχή, από αυτόν, των νέων τιμών χρέωσης των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία.

3. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις αλλαγές στις τιμές χρέωσης των υπηρεσιών της εταιρίας, μπορεί να τερματίσει την συνεργασία του με την εταιρία, απενεργοποιώντας τη συνδρομή του. 

 

VII. Γνωστοποιήσεις και Δηλώσεις της εταιρίας για αποποίηση ευθύνης της.

Α. Αποποίηση ευθύνης στην σχέση της με τους επαγγελματίες και τους χρήστες της ιστοσελίδας.    

1. Ο κάθε επαγγελματίας που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εταιρίας με την δημιουργία προφίλ στην ιστοσελίδα της εταιρίας, αποδέχεται και συμφωνεί ότι η εταιρία του παρέχει μόνο διευκόλυνση στην προβολή των στοιχείων του και των υπηρεσιών που παρέχει προς πρόσωπα που αναζητούν υπηρεσίες. Η εταιρία δεν εγγυάται ούτε την επιλογή του επαγγελματία από τους χρήστες της ιστοσελίδας ούτε και την κατάρτιση οποιασδήποτε συμφωνίας συνεργασίας τους μαζί τους για την παροχή των προσφερόμενων από αυτόν υπηρεσιών.


2. Ο επαγγελματίας αποδέχεται και συμφωνεί ότι η χρήση της ιστοσελίδας και η επικοινωνία του με τους λοιπούς χρήστες της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ομοίως αναγνωρίζει ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που δημοσιεύσει στο προφίλ του, τόσο για τον ίδιο όσο και για τις υπηρεσίες που παρέχει. Συνεπεία των ανωτέρω ο επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν υποστεί ο επαγγελματίας από την χρήση της ιστοσελίδας και από την ανάρτηση των προσωπικών του πληροφοριών στο προφίλ που διατηρεί στην ιστοσελίδα.

3. Ο επαγγελματίας έχει την υποχρέωση να διεξάγει τη δική του έρευνα και να διασφαλίσει ότι η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας μέσω αυτής, είναι σύμφωνη με την νομοθεσία και τους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματός του. Για το λόγο αυτό ο επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την μη συμμόρφωση του επαγγελματία με οποιονδήποτε σχετικό νόμο και κανονισμό, που ενδέχεται να ισχύει αναφορικά με την χρήση της ιστοσελίδας.  

4. Ο επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι η εταιρία δεν προβαίνει σε εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που δημιουργούν προφίλ στην Ιστοσελίδα προς αναζήτηση επαγγελματιών για την παροχή υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό η εταιρία δεν εγγυάται: 

- την ταυτότητα των χρηστών που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. 

- την πληρότητα, ορθότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται του Προφίλ οποιουδήποτε χρήστη 

- την αυθεντικότητα και σοβαρότητα των αιτημάτων επικοινωνίας που υποβάλουν οι χρήστες προς τους επαγγελματίες μέσω της ιστοσελίδας.  

5. Ο επαγγελματίας αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εταιρία δεν μπορεί να ελέγξει την συμπεριφορά των χρηστών της ιστοσελίδας και ότι, κατά συνέπεια, δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά των χρηστών έναντι των επαγγελματιών και για την αθέτηση των συμφωνιών που τυχόν καταρτισθούν μεταξύ τους.  

6. Ο επαγγελματίας αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικοινωνία του με τους χρήστες και για τις επακόλουθες συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτει με τους χρήστες και για τις συναλλαγές του με αυτούς.

7. Ο επαγγελματίας εφόσον συμφωνήσει με τους χρήστες της ιστοσελίδας να τους παρέχει υπηρεσίες, αναλαμβάνει ρητά τον κίνδυνο για ζημιές που τυχόν υποστεί από την σύμβαση που θα συνάψει. Ομοίως ο ίδιος ο επαγγελματίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις ζημίες που τυχόν προκληθούν στο πρόσωπο προς το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες ή σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και στην οικία όπου παρέχει τις υπηρεσίες του, κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών, κατά την οποία ο επαγγελματίας οφείλει να συμπεριφέρεται και να ενεργεί προς το συμφέρον τόσο του ιδίου όσο και του προσώπου προς το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του.

8. Ο επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι η εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστεί είτε ο ίδιος είτε οποιοσδήποτε τρίτος, κατά την παροχή υπηρεσιών σε χρήστη, σε εκτέλεση συμφωνίας συνεργασίας που καταρτίσθηκε μέσω της ιστοσελίδας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε βλάβη τυχόν υποστεί η εταιρία, στην περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών του επαγγελματία στραφεί εναντίον της και διεκδικήσει αποζημίωση για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας υπέστη από τον επαγγελματία, κατά την παροχή των υπηρεσιών του (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : αποζημίωση για τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του λήπτη των υπηρεσιών του επαγγελματία ).

9. Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται και συμφωνεί ότι οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρία περιορίζονται στο να προσφέρουν σ’ αυτόν την δυνατότητα να γνωρίσει και να επικοινωνήσει με επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες που αναζητά. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει εάν τα Προφίλ των επαγγελματιών που τηρούνται στην ιστοσελίδα της είναι αυθεντικά και εάν οι πληροφορίες και τα έγγραφα που εμφανίζονται στο Προφίλ των επαγγελματιών είναι αυθεντικές, έγκυρες, ακριβείς και πλήρεις. Επίσης ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η εταιρία δεν ελέγχει την κατάσταση και τα προσόντα των επαγγελματιών που διατηρούν προφίλ, στην ιστοσελίδα της ούτε εάν οι επαγγελματίες αυτοί πληρούν οποιοδήποτε πρότυπο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Για τους λόγους αυτούς ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο χρήστης, μετά από την προσωπική του επικοινωνία με τους επαγγελματίες, διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο των προφίλ τους δεν είναι ακριβές και πλήρες αλλά ψευδές και παραπλανητικό.

10. Η εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση στον χρήστη ότι θα βρει επαγγελματίες που παρέχουν τις υπηρεσίες που αναζητά και ότι οι υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του χρήστη. Για το λόγο αυτό ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η αναζήτηση του κατάλληλου επαγγελματία καθώς και στην περίπτωση που οι υπηρεσίες που παρέχει ο επαγγελματίας δεν είναι κατάλληλες και αποδεκτές από τον χρήστη.  

11. Οι επαγγελματίες και οι χρήστες της ιστοσελίδας εγγυώνται ότι θα χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία, μέσω της ιστοσελίδας, μόνο για προσωπική τους χρήση και όχι για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, και της μεταπώλησης των Υπηρεσιών αυτών.

12. Οι Υπηρεσίες παρέχονται από τους επαγγελματίες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα στον χρήστη και τον επαγγελματία. Στην περίπτωση που θα προκύψει κάποια διαφωνία ανάμεσα στον χρήστη και τον επαγγελματία, τόσο ο χρήστης όσο και ο επαγγελματίας αναγνωρίζουν ότι η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης ή το πρόσωπο προς το οποίο ο επαγγελματίας παρέχει τις υπηρεσίες του ή η κατοικία εντός της οποίας ο επαγγελματίας παρέχει τις υπηρεσίες του.

13. Σχόλια και άλλο υλικό που δημοσιοποιούνται στην Ιστοσελίδα δεν υιοθετούνται από την εταιρία και δεν αποτελούν Γνώμη και πρόταση της εταιρίας. Επομένως η εταιρία αποποιείται κάθε ευθύνης από την εμπιστοσύνη που μπορεί να επιδείξει κάποιος Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος ενημερωθεί για το περιεχόμενό τους.

14. Η εταιρία δεν έχει την ούτε την πρόθεση ούτε τη δυνατότητα να συμμετάσχει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε επικοινωνία, συναλλαγή, συνάντηση, διευθέτηση ή σχέση ανάμεσα στους κάθε είδους Χρήστες των υπηρεσιών της (επαγγελματίες και χρήστες). Συνεπώς η εταιρία συστήνει στους κάθε είδους χρήστες των Υπηρεσιών της να λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις όταν επικοινωνούν με άλλους χρήστες, συναναστρέφονται κοινωνικά και μετέχουν σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή συναντήσεις και συναλλάσσονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με άλλους Χρήστες.

15. Εάν οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να υποβάλλει παράπονο σχετικά με κάποιον άλλο Χρήστη, για παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας, μπορεί να το πραγματοποιήσει χρησιμοποιώντας την σχετική φόρμα της ιστοσελίδας με τίτλο «info@ komo.gr». Η εταιρία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να απαντήσει στα παράπονά των χρηστών μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να πραγματοποιήσει λογικές ενέργειες που θεωρεί πρέπουσες, προκειμένου να επιλύσει ή να διορθώσει το ζήτημα που προκαλεί τα παράπονα. 
16. Η εταιρία ενδέχεται να αναστείλει ή να τερματίσει τη παροχή των Υπηρεσιών της στους χρήστες της ιστοσελίδας εάν :

- οποιοσδήποτε τρίτος, πάροχος δικτύων επικοινωνίας της εταιρίας σταματήσει να διαθέτει τις υπηρεσίες του στην εταιρία για οποιονδήποτε λόγο, 

- η εταιρία πιστεύει ότι κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρόντες Όρους Χρήσης, 

- η εταιρία πιστεύει ότι πραγματοποιείται δόλια χρήση, κακή χρήση ή κατάχρηση των Υπηρεσιών της, 

- η εταιρία πιστεύει ότι ο χρήστης έχει δώσει λάθος, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. 

17. Με τον τερματισμό της παροχής των υπηρεσιών της εταιρίας, η πρόσβασή του χρήστη στην Ιστοσελίδα θα πάψει να υφίσταται και η εταιρία έχει το δικαίωμα να διαγράψει το Προφίλ του συγκεκριμένου χρήστη.

18. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημίας κάθε είδους, που τυχόν υποστούν οι χρήστες της ιστοσελίδας (επαγγελματίες και χρήστες) ή οποιοσδήποτε τρίτος από οποιαδήποτε αιτία, που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας, με την αδυναμία παροχής των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μέσω της ιστοσελίδας και με τυχόν αθέμιτη και μη επιτρεπόμενη παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου στην ιστοσελίδα της εταιρίας και στις πληροφορίες των  χρηστών που είναι αναρτημένες σε αυτή.

19. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τους χρήστες και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές και προτροπές της εταιρίας, ούτε υποκρύπτουν προτροπή ή αποτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. 

20. Η «εταιρεία» δεν φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες, είτε αυτές διαθέσιμες στην ιστοσελίδα είτε όχι. Κατά συνέπεια στην ιστοσελίδα μπορεί να αναρτηθούν πληροφορίες που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε πληροφορίας, σχετιζόμενης με τους χρήστες της ιστοσελίδας, που αναρτάται σε αυτή, πρέπει να γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η εταιρία εφιστά στους χρήστες την προσοχή προκειμένου να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα με προσοχή και σύμφωνα με την κοινή λογική και καλεί του χρήστες να λαμβάνουν κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο προστασίας, για την ασφάλεια των προσώπων και της περιουσίας τους, πριν την οριστικοποίηση της συνεργασίας τους με οποιονδήποτε επαγγελματία, με τον οποίο ήρθαν σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας.

21. Η εταιρία εφιστά την προσοχή των χρηστών στο ότι υπάρχουν κίνδυνοι να πραγματοποιήσουν συναλλαγή με ανήλικους ή ανθρώπους με παραπλανητικά στοιχεία, ή που δεν νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν τα από αυτούς φερόμενα ως εκπροσωπούμενα νομικά πρόσωπα, των οποίων την ταυτότητα, την ακρίβεια των δηλώσεων και τις προθέσεις με κανένα τρόπο η εταιρία δεν δύναται ούτε να ελέγξει ούτε να εξασφαλίσει. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας, κατά τη χρήση των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

22. Στην ιστοσελίδα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται ή να συμπεριληφθούν, στο μέλλον, διαφημίσεις κάθε μορφής.

23. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα, στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

24. Ο χρήστης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης, σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων. 

25. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

26. Η  χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτήν και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «εταιρείας». 

27. Η ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων και η εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

28. H εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη και χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

29. Η εταιρεία, σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

30. Η εταιρεία διαφωνεί και είναι ενάντια στη διακίνηση μαύρου χρήματος.

31. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

32. Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται στους παρόντες όρους και επειδή η ιστοσελίδα είναι ένας τόπος συνάντησης, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των κάθε είδους χρηστών της (επαγγελματιών και χρηστών) ή μεταξύ των χρηστών και της τρίτων, η εταιρία, οι εταίροι της, το κάθε είδους προσωπικό της, οι συνεργαζόμενοι με αυτή και οι προστηθέντες στην υπηρεσία της, που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, απαλλάσσονται της ευθύνης για την ικανοποίηση οποιασδήποτε τυχόν αξίωσης ή απαίτησης για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας, θετικής ή αποθετικής, κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει από την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας. 

33. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα της και η μέσω αυτής παρεχόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει στη διόρθωση των σφαλμάτων εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου.

34. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτή τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

35. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

36. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη της ιστοσελίδας της και των υπηρεσιών που παρέχει μέσω αυτής και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η ενσωμάτωση των μεταβολών πραγματοποιείται με την ανάρτηση του νέου δεσμευτικού κειμένου των όρων χρήσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας, με επισημείωση του χρόνου έναρξης της ισχύος του.

37. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς που ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

VIII. Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων 

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών της ιστοσελίδας που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν σ’ αυτή από την εταιρεία προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

2. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί και εκμεταλλεύεται εμπορικά, με οποιονδήποτε τρόπο, το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Τελευταία ενημέρωση 20-11-2019