ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

 

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «Vol system  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα και την ανάγκη διαφύλαξής τους, εφαρμόζει το νέο Κανονισμό υπ’ αριθμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας γνωστοποιεί την παρούσα Δήλωση ενημέρωσης για την πολιτική απορρήτου και για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τη διάταξη του άρθρου 12 του Κανονισμού.

 

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «Vol system  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (η οποία εφεξής θα αναφέρεται ως «η εταιρία», υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώσει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το φυσικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της με την επωνυμία «  Komo » και το οποίο ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού του ως επαγγελματία ή ως χρήστη, θα αναφέρεται στο εξής ως «πελάτης», ότι η ίδια αλλά και τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον πελάτη, στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που διατηρεί η εταιρία με τον πελάτη, κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς αυτόν, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα : 

 

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε.

α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία.

β) Δεδομένα επικοινωνίας όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου.

γ) Δεδομένα σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα (επάγγελμα, χρόνος άσκησης του επαγγέλματος, τίτλοι σπουδών, άδειες άσκησης επαγγέλματος κλπ). 

δ) Δεδομένα για την κατάσταση της υγείας του πελάτη και για τις υπηρεσίες που επιθυμεί να λαμβάνει

ε) Δεδομένα που σχετίζονται με τις πληρωμές των αμοιβών που καταβάλει ο πελάτης προς την εταιρία για την παροχή των υπηρεσιών της προς αυτόν.

ζ) Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο πελάτης, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του πελάτη.

 

 

ΙΙ. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις ακολούθως, ανά περίπτωση αναφερόμενες πηγές :

α) Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, τα δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική δραστηριότητα, της κατάσταση της υγείας και της απαιτήσεις του Πελάτη, συλλέγονται αποκλειστικώς και μόνο από τον ίδιο τον Πελάτη.

β) Τα δεδομένα για τις πράξεις πληρωμών του Πελάτη από τον ίδιο τον Πελάτη και από την συναλλακτική του δραστηριότητα με την εταιρία.

γ) Τα δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφορά ή θέσεως του πελάτη, από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Πελάτης και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων κοινωνικών δικτύων και από συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους υπηρεσιών (ενδεικτικώς Google).

Εφόσον η επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στην συγκατάθεση του πελάτη, η Εταιρία ακολουθεί τις προβλεπόμενες εκ της νομοθεσίας διαδικασίες για την ενημέρωση του πελάτη και τη λήψη της συγκατάθεσής του.

 

 

 

 

ΙΙΙ. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και πως τα επεξεργαζόμαστε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σχέσεως είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς :

α) Για την ταυτοποίηση του πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατική συμβατικής σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρίας.

β) Για την κατάρτιση συμβάσεως με τον πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τον πελάτη.

γ) Για την γνωστοποίηση των στοιχείων του Πελάτη σε άλλους Πελάτες της εταιρίας, μετά από συναίνεση του πελάτη, δηλαδή, κατ’ ουσία, για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης της Εταιρίας έναντι του πελάτη.

δ) Για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την αποτροπή της απάτης κατά της εταιρίας ή κατά Πελατών της Εταιρίας, όπως και για την αποτροπή κάθε άλλης παράνομης πράξης.

ε) Για την συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις Αρχών και Δικαστηρίων. 

ζ) Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας και για την διασφάλιση της τήρησης των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρίας.

η) Για την επικοινωνία με τον πελάτη στο πλαίσιο εκτελέσεως της συμβάσεως για την ενημέρωση του σχετικά με την αξιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία, για τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποιήσεως του πελάτη από τις υπηρεσίες που του παρέχει η εταιρία και για την τυχόν επιθυμία του βελτίωσης ή τροποποίησης των υπηρεσιών αυτών, προς όφελος τόσο της εταιρίας όσο και του πελάτη. 

 

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας.

α) Οι υπάλληλοι και το κάθε είδους προσωπικό της εταιρία, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαχείριση και λειτουργίας της ιστοσελίδας της εταιρίας, για την παροχή των υπηρεσιών προς τον Πελάτη, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι του πελάτη, καθώς και των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στην εταιρία από το νόμο, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβανομένου και του επαγγελματικού απορρήτου.

β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία παρέχουν όμοιες υπηρεσίες, με αυτές που παρέχει η εταιρία και οι οποίες συνεργάζονται με την εταιρία, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και το κάθε είδους προσωπικό αυτών.

γ) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία η Εταιρία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων εταιρίες που εκτελούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της εταιρίας, εταιρίες τηλεφωνικής υποστηρίξεως – ενημερώσεως (call centers), δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες αι δικαστικοί επιμελητές, εταιρίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρίες φυλάξεως και διαχείρισης αρχείων, εταιρίας ερευνών δεδομένων επικοινωνίας, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφημίσεως και προωθήσεων προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρίας, πάροχοι υπηρεσιών συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φυλάξεων δεδομένων στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), υπό τον όρο της τηρήσεως, σε κάθε περίπτωση, του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

δ) Οι εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες και λοιπές Αρχές, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους, που απορρέουν από το Νόμο. 

ε) Τα πιστωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, για την εκτέλεση οικονομικών συναλλαγών του πελάτη με την εταιρία. 

 

V. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό.

Η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη της σε χώρες εκτός της Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει Πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω Διεθνή Οργανισμό.

β) Εφόσον ο πελάτης έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην εταιρία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου.

γ) Εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας.  

δ) Εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική συμφωνία ή διεθνή σύμβαση.

ε) Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Εταιρίας με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την εκπλήρωση των υπό στοιχεία δ’ και ε’ υποχρεώσεων, ενδέχεται η Εταιρία να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του πελάτη σε αρμόδιες Εθνικές Αρχές προκειμένου να προωθηθούν, μέσω αυτών, στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών. 

 

VI. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη θα τηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η συναλλακτική του σχέση με την εταιρία, με την έννοια της διατήρησης λογαριασμού – προφίλ του πελάτη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ακόμα και στην περίπτωση που αυτό παραμένει ανενεργό και δεν χρησιμοποιείται.

Σε περίπτωση κατάργησης του λογαριασμού – προφίλ που διατηρεί ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της εταιρίας η εταιρία διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την κατάργηση του Λογαριασμού – προφίλ του πελάτη με εξαίρεση τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας του πελάτη, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας.

Επίσης η εταιρία διατηρεί στη βάση δεδομένων της, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την λήξη της συναλλακτικής της σχέσης με τον Πελάτη, τα στοιχεία που αφορούν το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο πελάτης είχε συναλλακτική σχέση με την εταιρία καθώς και το λόγο της διακοπής της, για να εξασφαλίσει την προάσπιση των συμφερόντων της εταιρίας.

 

VII. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας.

 Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα :

α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρίας, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).

β) Να ζητήσει τη διόρθωση και την συμπλήρωση αυτών, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθεί η να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η Εταιρία (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία και τη βάση δεδομένων της εταιρίας (δικαίωμα στη λήθη).

ζ) Να ζητήσει από την εταιρία να μεταφέρει τα δεδομένα του που τους έχει παράσχει σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό στοιχεία γ, δ και ε αιτημάτων του πελάτη, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την συνέχιση της συναλλακτικής του σχέσης με την εταιρία, ανεξάρτητα από το ότι χορηγήθηκαν στην εταιρία από τον πελάτη, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της συναλλακτικής σχέσης του πελάτη με την εταιρία, την κατάργηση του λογαριασμού – προφίλ του Πελάτη στην ιστοσελίδα της εταιρίας και τον αποκλεισμό της πρόσβαση του πελάτη στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Περαιτέρω η εταιρία έχει, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της και νομίμως δικαιωμάτων της και για τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τα υπό στοιχεία Ι και ΙΙΙ ανωτέρω αναφερόμενα.

Η άσκηση του δικαιώματος του Πελάτη να ζητήσει την φορητότητα των δεδομένων του δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία και τη βάση δεδομένων της εταιρίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων του πελάτη ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν αφορά ούτε επηρεάζει την ήδη εκτελεσθείσα, από την εταιρία, επεξεργασία των δεδομένων του πελάτη.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του, με οποιονδήποτε τρόπο.

 

VIII. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, υπό στοιχείο VII.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται :

α) στο Κατάστημα της έδρας της εταιρίας  Ενωτικών 10, 54627, Θεσσαλονίκη

β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας inf0@volsystem.gr

Η Εταιρία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την κρίση της εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση σε κάθε περίπτωση παράταση της αρχικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως. 

Εάν η Εταιρία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής Προσφυγής σε βάρος της.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρία δύναται να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντας τον σχετικά είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

 

IX. Πως προστατεύονται τα δικαιώματά σας.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχειρίσεως ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφάλιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Πελάτη γίνεται κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και συμπληρώνει, τροποποιεί, όπου λειτουργεί συμπληρωματικά, και αντικαθιστά οποιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της εταιρίας.

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ι) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

« Vol system Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

Διεύθυνση Ενωτικών 10, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο 2155003067

E-mail: info@volsystem.gr

 

ΙΙ) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δημήτρης Κατσαντώνης

Διεύθυνση Ενωτικών 10, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο   2155003067

Email. info@volsystem.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6.1. στοιχείο α’ του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων = GDPR») δηλώνω πως έχω διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου που τηρεί η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «Vol system Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» και εκφράζω ελεύθερα τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την εταιρία αυτή, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο ως άνω έγγραφο, με τίτλο «Πολιτική Απορρήτου», που είναι αναρτημένο, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της εταιρίας. 

 

Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας «info@volsystem.gr».

Υπενθυμίζεται ότι, απουσία της σχετικής συγκατάθεσης, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που προσδιορίζονται στο ως άνω έγγραφο της εταιρίας.

 

Υποβολή